top of page
Grön skog

Hur räknar vi?

Beräkna investeringsbeslut med Arba Optima

I en tid där hållbarhet och energieffektivitet aldrig har varit viktigare, står vi inför utmaningen att inte bara se till dagens energikostnader utan även planera för framtiden.

 

Många beräkningar på marknaden idag fokuserar på ögonblicksbilder eller specifika aspekter av energiförbrukningen, ofta med spotpriset som central utgångspunkt. Medan dessa analyser kan erbjuda värdefull insikt, riskerar de att missa den större bilden – den totala påverkan av en investering i energieffektiva lösningar över tid.

Elprisprognos?

 

Det är svårt att sia om hur elprisutvecklingen kommer se ut framåt, där anser vi att man som konsument skall göra en egen överlagd bedömning med den information som finns tillgänglig från oberoende källor.  Som leverantör med ett egenintresse så är vi såklart inte helt neutrala, dock är det vår bestämda övertygelse att energikostnaderna kommer att stiga och att det framförallt kommer bli väldigt dyrt att konsumera el under tidpunkter då belastningen på elnätet är stor.

De beräkningar vi presenterar nedan är inte helt exakta och det är heller inte meningen att beakta precis varenda parameter då det blir oerhört komplext och påverkar inte den totala bedömningen resultatet av investeringsbeslutet. Däremot är siffrorna beräknade på historisk utveckling applicerad på en liknande framtida utveckling under en lång tidsperiod. Historien är ofta en bra indikation på hur framtiden kan se ut, men självklart så kan priserna både stiga mer eller ha en lägre ökningstakt i framtiden.

Beräkningarna nedan visar givet parametrarna en framtida utveckling likt den historiska att en investering i ett smart energioptimeringssystem är väldigt gynnsam. Det är inte orimligt att anta att framtida kostnader kommer vara ännu större, men det är en bedömning som vi anser varje konsument själv skall göra.

Vi är övertygade om att framtiden kommer handla om att dels producera egen el men även säkerställa att man med intelligenta öppna plattformar som Tibber och Greenly kan optimera nuvarande produkter och tjänster och också komplettera med framtida lösningar utan att vara beroende av låsta plattformar. Vi är också övertygade om att man som konsument behöver hjälp och stöd att konfigurera, analysera, mäta samt optimera sina energiprodukter för bästa totaleffekt därför har vi utvecklat vår Arba Optima AI Chat som har information om plattformar som Tibber och Greenly, fulla instruktioner kring våra produkter, möjlighet till analys samt fulla kraften av en anpassad AI motor för energioptimering.

Arba Optima

Arba Optima representerar kulmen av detta åtagande. Genom att säkerställa full kompatibilitet med öppna och progressiva plattformar som Tibber och Greenly,  integreration med Bovra för att dokumentation och värderingsinformation som knyts direkt till fastigheten, erbjuder vi en unik lösning.

 

Vår målsättning är inte bara att maximera omedelbara energibesparingar, utan att även framtidssäkra din investering genom att tillhandahålla en lösning som anpassar sig till morgondagens energimarknad. Många leverantörer levererar egna smarta lösningar, det fungerar bra idag så länge man använder leverantörens tillgängliga produkter. Utvecklingen av stödtjänster, optimering och tillhörande produkter går dock snabbt och man riskerar att låsa in sig i låsta system, därför säkerställer vi stöd och optimering av öppna system så att våra kunder alltid har möjlighet att ta del av smarta optimeringar samt stödtjänster när de blir tillgängliga på marknaden.  

Eftersom maximering av våra kunders investering kommer vara beroende av produkter som samverkar och kontinuerligt utnyttjar förändringar på elmarknaden så vill vi säkerställa att våra kunder kan utnyttja detta maximalt - Det gör man genom plattformar som är kompatibla med så stor mängd av produkter och stödlösningar som möjligt.

Spekulationer om framtiden?

"Flera olika organisationer och företag varnar för en risk för fortsatt höga och stigande elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå vet inte vilka prisnivåer vi kommer att få uppleva framöver men tycker att det är viktigt att ta dessa varningar på största allvar. Försök att minska din elanvändning och se till så att du har valt en avtalstyp som passar den egna hushållsekonomi."

Prisutveckling och prognos för elpriser - oberoende konsumentinformation om el (energimarknadsbyran.se)

Senast 1 Januari 2027 skall alla elnätsbolag ha infört en prismodell som inkluderar effekttarriffer i prissättningen

"Effekttariffer ska bidra till att elnätet används så effektivt som möjligt. Med effektbaserad prissättning ska elanvändare få incitament att sprida ut sin elanvändning så att vi undviker effekttoppar som kan leda till problem i elsystemet." 

Effekttariffer (effektavgift) - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Förväntad stor höjning av nätavgifter: Artikel om höjda nätavgifter

Det är inte enbart spotpriset man skall fokusera på, att inhandla så lite Kwh som möjligt samt att säkerställa att möjligheten finns att inhandla lågt och använda när priserna är högre.

Man tror på en stor ökning av el i framtiden enligt regeringens senaste prognoser där stat och elnätsbolag tillsammans kommer stå för kostnaden, det kan innebära ökade elnätskostnader för konsumenter samt styrmedel för att minimera hushållens elförbrukning och belastning på elnätet under tidpunkter när elnätet är belastat:

Tidöpartierna: Dubbelt så mycket el till 2045 | SVT Nyheter

Elprisutveckling

I diagrammet till vänster kan ni följa elpriset mellan 2025-2036 givet det följer utvecklingen 2013-2024

 

Det rörliga prisets ökning är baserat på SCB:s statistik kring det rörliga elprisets utveckling sedan 2013-2024M1. Den totala prisökningen i SE4 har under den perioden varit 149%. Denna ökning har sedan applicerats för åren 2025-2036 jämt fördelat år för år med samma totala prisökning. Källa: Elhandelspriser på elenergi (exkl. skatt och nätavgift) efter avtalstyp, elområde och kundkategori. Månad 2013M04 - 2024M01. PxWeb (scb.se)

Elnätsavgifternas ökning har räknats i snitt för de senaste 10 åren(Från 2023) utslaget på total framtida ökning under de närmsta 11 åren med totalt 41%.  Källa:Nils Holgersson | El 2023

Elskatten har ökat med ungefär 21,4% under samma period och har räknats med en total ökning på 21.4% mellan 2025-2036. Enligt en prognos från energimarknasbyrån så beräknas skatten öka brant de närmsta åren. 

Miljöskatter efter näringsgren SNI 2007. År 2008 - 2021. PxWeb (scb.se)

Siffrorna ovan representerar historiska ökningar året 2013 valdes på grund av tillgänglig statistisk och för att visa långsiktig utveckling snarare än år för år vilket kan variera stort. Det är inget facit för framtiden

ELPRISSKILLNADER/DYGN

Diagrammet till höger visar ungefärliga prisskillnader under dygnet med rörligt elpris i %. Med framtida effekttariffer och ökad belastning på nätet under dygnet så kan dessa skillnader både hålla i sig och öka i framtiden. För att sänka sina kostnader så krävs det i sådana fall att man med ett smart system minimerar inköp av el när elen är som dyrast.  

Källa: Genomsnittligt spotpris per timme | Elbruk.se

SOLPANELER BESPARING

Diagrammet till vänster visar besparing per år givet att den framtida prisutvecklingen följer den historiska. Antagandet är att med ett smart hem förbrukar den el som produceras om detta inte är möjligt blir besparingarna något mindre. Skattereduktionen vid såld el är ej inräknad.

Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad | Skatteverket

SMART ELBILSLADDNiNG

Diagrammet till höger visar besparingar per år med smart elbilsladdning vs icke smart. Genom att ladda när priset är lågt så minimerar man laddningskostnaderna. Ytterligare besparingar kan uppnås med batteri och solpaneler. Dessutom är tjänster tillgängliga från ex Greenly där du kan få ersättning för att ansluta din laddare till deras tjänster: Laddbox - Greenely.

Besparingarina är räknade på en exempelbil som kör 1500 mil med en förbrukning av 2 kilowattimmar per mil.

Elförbrukning för elbil - Vattenfall

BATTERIBERÄKNING

Diagrammet till vänster visar den totala årliga fördelen med att använda ett 15 kWh per år. Besparingen per år är konservativt beräknat då batteriets effekt också stödjer totalbesparingarna i ett smart system. Det finns många leverantörer som redovisar högre effekt men då hela systemet samverkar så är det viktigt att inte maximera varje dels effekt då det kan ge siffror som inte är realistiska. Exempel ersättningen från Checkwatt är baserat på deras historiska siffor hur det ser ut i framtiden är svårt att sia om. Med Greenelys tjänster är det möjligt att både få ersättning samt själv kontrollera batteriet: Batteri - Greenelys Virtuella Kraftverk

INVESTERINGSEFFEKT

Diagrammet till höger visar den totala investeringseffekten. Varje komponent för sig samt totaleffekten när komponenterna samverkar i total besparing. Den visar också investeringseffekten inklusive den genomsnittliga värdeökningen på fastigheten enligt Booli: Unik analys: Solceller betalar sig dubbelt upp för villaägare – Booli

När man applicerar historiska siffor på framtiden tillsammans med fluktationer på dygnet tillsammans med smarta lösningar som samverkar som i Arba Optima så blir det tydligt att investeringen i många fall betalar sig redan år 1 om man tar med värdeökningen. föredrar man att bortse från den så betalar sig investeringen även utan denna väldigt snabbt beroende på inköpskostnaden mellan 3 till 5 år. 

Som en jämförelse så ger en investering på 200 000 kr beräknat på 6% årlig avkastning ungefär 380 000 totalt efter 11 år. 

Exakt alla parametrar är inte med i denna beräkningsmodell men de delarna som gör stora förändringar i investeringsprognosen är med. Kontakta gärna oss så gör vi en beräkning för just dina förutsättningar.

bottom of page